понеделник, 16.04.2018

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общинският съвет РЕШИ:

Предложение с изх. № 08-00-151/16.04.2018 г. може да бъде изтеглено ТУК.