събота, 30.04.2016

П Л А Н- ПРОГРАМА
за дейността на М К Б П П М Н –Община Сандански
за 2016 год.

В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата се престъпност сред малолетните и непълнолетните все по-важна става  ролята на МКБППМН. Дейността на комисията е насочена към обхващане, проучване и превенция на противообществените прояви на учениците и оказване на помощ и подкрепа на училищното ръководство и на учениците.   Ръководен от факта, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието, осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие биха повлияли по-силно на детето за промяна в поведението му, българският законодател е уредил превенцията и противодействието на детското асоциално поведение със специален закон – Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). С този закон са регламентирани дейността и функциите на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  Настоящата програма е разработена на основа направените изводи и набелязаните задачи за състоянието на детската престъпност, превенция и противодействие на детското асоциално поведение на територията на община Сандански. Дейността на комисията се развива по всички направления в съответствие с международната и национална законодателна и стратегическа рамка:

 • Международни и национални нормативни актове, регламентиращи стандарти за закрила на децата;
 • Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето 2012-2015г.;
 • ЗБППМН;
 • Закон за закрила на детето;
 • Конвенция на ООН за правата на детето;
 • Национална стратегия за детето 2008-2018г;
 • Стратегия за превенция на престъпността 2012-2020г.;
 • Изисквания, указания, наредби и писма на ЦКБППМН към Министерския съвет;
 • Наредби и заповеди на Кмет и Областен управител;
 • Общински програми, планове и стратегии.

Социално-превантивната дейност е важен аспект в дейността на МКБППМН, която се осъществява самостоятелно или съвместно с други институции, имащи отношение към възпитанието на децата

 

 

ЦЕЛ 1: Изготвяне на ефективен и устойчив механизъм и план за действие чрез реализиране на политика за превенция на противообществените прояви.

 

 1. Утвърждаване на МКБППМН като основен орган и координатор на системата за превенция на детското асоциално поведение.

1.1 Приемане на отчет за дейността на МКБППМН за 2015 г. и план-програма за 2016г.

Председател и Секретар на МКБППМН

м. февруари 2015

 

1.2 Провеждане на периодични заседания на МКБППМН.

Председател и Секретар на МКБППМН

Членове на МКБППМН

Обществени възпитатели

 

1.3 Участие в разработването и прилагане на общински планове, програми и стратегии.

Членове на МКБППМН

Обществени възпитатели

 

1.4 Изготвяне на предложения на МКБППМН пред местни и централни органи по проблеми на предотвратяването и противодействието на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и тяхната социална защита и развитие.

МКБППМН,

Обществени възпитатели

 

1.5. Участие на МКБППМН в екипи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие.

Секретар МКБППМН

 

ЦЕЛ 2: Подобряване на междуинституционалното взаимодействие за по-ефективно преодоляване на противообществените прояви и защита правата на децата.

 

 1. Развитие и прилагане на модел на ефективно сътрудничество между държавни и общински структури /РУП, отдел “Закрила на детето”, местна власт, младежки организации, НПО и др./

1.1 Работни срещи за набелязване на конкретни мерки за работа с малолетни/непълнолетни лица, преминали през комисията и деца в риск.

МКБППМН, ИДПС, отдел “Закрила на детето”

През цялата година; при необходимост

 

1.2 Осигуряване на подкрепа на нуждаещи се деца и семейства на деца в риск или извършили противообществени прояви чрез насочване и предоставяне на социални услуги в общността, професионално консултиране и ориентиране.

МКБППМН, ИДПС, Д”СП”, Бюро по труда

През цялата година; при необходимост

 

 1. Подобряване на взаимодействието на МК със семейството, обществените възпитатели, и органите на образованието.

2.1 Информиране и работа с деца, които са в рискова семейна или приятелска среда, подадени от педагогическите съветници или ръководството на училището, след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите за определяне на обществен възпитател.

МКБППМН, УКБППМН, Обществени възпитатели

През цялата година

 

2.2 Осигуряване на навременна консултативна и корекционно-възпитателна помощ при подаден сигнал от родители, учители и др. при възникване на конфликт или казус по отношение на деца в риск или извършители на противообществени прояви.

МКБППМН, УКБППМН, Обществени възпитатели

През цялата година

 

2.3 Работни срещи с педагогическите съветници и/или представители на УКПППМН с цел координиране на работата и обмяна на информация за деца в риск, както и разработване на идеи за превантивна работа

МКБППМН, УКБППМН, Обществени възпитатели

През цялата година

 

2.4 Участие на членове на МК и/или обществени възпитатели в родителски срещи и часове на класа по покана на училищното ръководство.

МКБППМН, Обществени възпитатели,

Училищно ръководство

През цялата година

 

2.5 Посещения в семейства на деца в риск и осигуряване на безплатни правни и педагого- психологични консултации.

МКБППМН, Обществени възпитатели

През цялата година

 

 1. Взаимодействие при социалната закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ

3.1 Насочване на деца в риск или деца с противообществени прояви към Дирекция “Социално подпомагане” и отдел “Закрила на детето” за предоставяне на мерки за социална защита.

МКБППМН, Д”СП”

През цялата година

 

3.2 Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, ПД по отношение на настанените там деца от Община Сандански чрез осъществяване на работни срещи, разговори, писмена кореспонденция. Осъществяване на контакти с деца, настанени в заведенията или на които им предстои прекратяване на престоя, и с техните родители.

МКБППМН, ВУИ, СПИ, ПД,

Обществени възпитатели, Д”СП’, ИДПС

През цялата година

 

3.3 Корекционно-възпитателна и консултативна работа с деца с асоциално поведение, без родители, за които общината е назначила настойници и попечители  и настойници/попечители, които срещат затруднения в отглеждането на децата.

МКБППМН, Обществени възпитатели,

Орган по настойничество и попечителство,

общинска администрация

През цялата година

 

ЦЕЛ 3: Подобряване здравето на децата чрез социално-превантивна дейност

 

 1. Превенция на рисковото поведение и промотиране на здравето на децата

1.1 Провеждане на информационна кампания за повишаване на информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН и други болести, предавани по полов път. Риск от преждевременно водене на полов живот и аборт в ранна детска възраст.

МКБППМН, Обществени възпитатели,

Общинска администрация, Училищни ръководства

м. декември 2016 г.

 

 1. Превенция на зависимостите

2.1 Дискусии по училищата и информационни кампании във връзка с превенцията на ПАВ /психоактивни вещества/, рискови фактори и противодействие и наркоразпространение  в училище.

МКБППМН, Обществени възпитатели,

Училищни ръководства, ДПС

м. октомври 2016 г.

 

2.2. Консултиране на деца и родители за справяне с проблеми, свързани с употребата на наркотици.

Обществени възпитатели

През цялата година

 

2.3 Информационна кампания по училищата за превенция на тютюнопушенето.

МКБППМН, Обществени възпитатели,

Училищни ръководства

 

ЦЕЛ 4: Повишаване на ефективността на мерките за защита на деца от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация и превенция на асоциално поведение сред подрастващите

 

 1. Повишаване на ефективността на действията/мерките за закрила на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и деца, правонарушители.

1.1. Съвместни проверки по установяване и актуализиране на лицата, проявяващи се като нарушители на обществения ред в питейни заведения или на други обществени места.

РУП, МКБППМН, Общинска администрация

Обществени възпитатели   

През цялата година

 

1.2 Извършване на проверки от мобилни групи на РУП, МКБППМН, отдел “ЗД” във връзка с предотвратяване неглижирането на децата и използването им за просия.

РУП, Д “СП”, МКБППМН

През цялата година 

 

1.3 Иницииране на работни срещи на обществени възпитатели с районни инспектори и кметове/кметски наместници за установяване на деца в риск, провеждане на индивидуални срещи с децата и родители и оказване на корекционновъзпитателна помощ.

МКБППМН, Обществени възпитатели,

РУП, кметове/кметски наместници

През цялата година

 

 1. Повишаване осведомеността на децата и на техните семейства относно правата на детето, насилието над децата и стимулиране на активното им участие в противодействие на насилието

2.1 Провеждане на информационна кампания сред младите хора по проблема за трафика на хора и деца.

МКБППМН, Обществени възпитатели

 

2.2 Продължаване на кампанията “Противообществени прояви и наказателна отговорност при малолетните и непълнолетните”-  беседи по училищата, запознаване със ЗБППМН и дейността на комисията.

МКБППМН, ИДПС, Обществени възпитатели

През цялата година по предварително съгласуван с училищата график.

 

2.3 Посещения на обществените възпитатели в часовете на  класа, когато се засягат темите за насилието, детското правораздаване и др. Популяризиране на позитивни и ненасилствени подходи за решаване на конфликти, въз основата на толерантност, емпатия, разбирателство, равнопоставеност и т.н.

МКБППМН, Обществените възпитатели, училищните ръководства

През цялата година

 

ЦЕЛ 5: Засилване на интереса на децата и младежите в извънкласни дейности, насърчаване на физическата активност, спорта и творческите способности.

 

 1. Увеличаване броя на децата, участващи в различни спортни, културни, развлекателни дейности, клубове по интереси и други занимания в свободното време.

1.1 Насочване на деца, преминали през комисията, към спортни клубове на територията на община Сандански.

МКБППМН, Обществени възпитатели,

Спортни клубове

През цялата година

 

1.2 Включване на деца, преминали през МКБППМН в спортни и културни мероприятия, организирани от общинска администрация – Сандански.

МКБППМН, Обществени възпитатели,

Общинска администрация.

През цялата година

 

 1. Включване на децата в дейности, стимулиращи творческите им способности и създаване на условия за творческа изява.

2.1. Провеждане на арт-ателие с ученици, извършили противообществени прояви за изработване на картички, табла във връзка с благотворителни кампании, брошури, постери за различни информационни кампании

МКБППМН, Обществени възпитатели,

Училищни ръководства,

През цялата година

 

2.2. Провеждане на конкурси за рисунки, съчинения, презентации и др. на различни теми.

МКБППМН, Обществени възпитатели,

Училищни ръководства,

През цялата година

 

ЦЕЛ 6: Насърчавана на гражданската активност и детското участие.

 1. Гарантиране правото на децата на мнение и участие в процесите на взимане на решения

1.1 Създаване на пространство за свободно изразяване на мнение и становища на децата по време на възпитателните дела и всички кампании, организирани от МКБППМН по теми, които пряко ги засягат.

МКБППМН, Д”СП”

През цялата година

 

 1. Възпитаване на гражданска активност и културно самосъзнание.

2.1 Кампании по запознаване на децата с културните и исторически ценности в община Сандански.

МКБППМН, Обществени възпитатели,

Училищни ръководства, Културни институти

 

 

 

 

ЦЕЛ: 7  Повишаване на квалификацията 

 

 1. Повишаване на квалификацията на професионалистите, работещи с деца за прилагане на мерки за превенция на насилието

1.1 Организиране и участие в семинари, курсове, обучения на членовете на комисията и обществените възпитатели и други специалисти, имащи отношение към превенцията на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

МКБППМН, Обществени възпитатели

През цялата година

 

1.2 Консултиране  на УКБППМН във връзка със ЗБППМН и превенция на асоциалното поведение.

Обществени възпитатели

През цялата година

 

 

 

План-програмата за 2016 г. може да бъде актуализирана през цялата година.

 

 

 

 

 

Зорица  Органджиева

Председател на МКБППМН

Заместник кмет „ХСД“

 

 

 

 

 

Мария Гоговска

Секретар на МКБППМН