събота, 30.04.2016

 

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ

КЪМ ОБЩИНА САНДАНСКИ

 

Павлина Караджова

Председател на МКБППМН

Зам.-кмет ХСД

Десислава Яковалиева

Секретар на МКБППМН

 

 

Консултативен кабинет

 

В консултативният кабинет се извършва диагностична, посредническа, консултативна и възпитателно – корекционна дейност на деца на възраст от 8 до 18 години както и с родители, които срещат затруднения при възпитанието на подрастващите. Екипът участва и в превенцията на противообществените прояви от страна на малолетни и непълнолетни деца.

Срещите на екипа с деца, техните родители или лицата, които ги заместват са безплатни и при гарантирана анонимност в защитена среда и приятна обстановка. Работи се за откриване и отстраняване на рискови фактори, водещи до извършване на противообществени прояви, престъпления, бягства от дома, непосещаване на училище, предпазване от зависимости и пр.

Дейностите в консултативния кабинет се осъществяват в зависимост от конкретните потребности на децата и техните родители, като могат да бъдат привличани различни специалисти.

Заявки за работа по конкретен случай или организиране на превантивни мероприятия могат да подават родители, образователни и социални институции на тел. 0885780210 или e-mail: mkbppmn_sandanski@abv.bg

ГОДИШEН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН