понеделник, 03.12.2012

НАРЕДБА № РД-02-20-6 ОТ 24 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

В сила от 16.08.2012 г.
Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието
Обн. ДВ. бр.37 от 15 Май 2012г., изм. ДВ. бр.69 от 11 Септември 2012г.

 

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С наредбата се утвърждават редът за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, видовете удостоверения и техните образци.

Чл. 2. (1) Удостоверения въз основа на регистъра на населението се издават от кмета на общината, на района или на кметството или от определени от тях длъжностни лица от общинската администрация.

(2) Когато общината, районът или кметството има достъп до Национална база данни „Население“, удостоверения се издават за всички лица, независимо от адресната им регистрация, с изключение на изрично предвидените в наредбата случаи.

(3) Когато общината, районът или кметството няма достъп до Национална база данни „Население“, удостоверения се издават само за лицата, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на съответната община.

(4) Удостоверения за лица, вписани само в регистрите на населението, поддържани до внедряване на Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението, се издават от общината, от района или от кметството, където тези регистри се съхраняват.

(5) Удостоверения за наследници се издават от общината, от района или от кметството по последен постоянен адрес на починалото лице.

Чл. 3. (1) Въз основа на регистъра на населението се издават удостоверения по утвърдени образци за данните, поддържани по чл. 25 от Закона за гражданската регистрация.

(2) По изключение могат да се издават удостоверения и в друг вид, в свободен текст, когато исканите данни не могат да бъдат удостоверени с удостоверение по утвърден образец.

(3) Удостоверенията могат да се издават и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.

Чл. 4. (1) Удостоверенията по чл. 3 се издават въз основа на данните, съдържащи се във:

1. Национална база данни „Население“;

2. Локална база данни „Население“.

(2) За издаване на удостоверения може да се ползват и данни от регистрите на актовете за гражданско състояние.

Чл. 5. (1) Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници.

(2) Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от лицата по ал. 1. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс…

НАРЕДБА № РД-02-20-6 ОТ 24 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО