четвъртък, 27.09.2012

Н А Р Е Д Б А

 

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПУБЛИЧНО ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА (ПЧП)

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ЦЕЛ, ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С тази Наредба се регламентират реда и правилата за осъществяване на различни форми на Публично-частни партньорства (ПЧП).

(2) Целта на Наредбата е да осигури и регламентира участието на частния партньор в дейностите по финансиране, проектиране, изграждане и експлоатация на общински инфраструктурни проекти, места с обществено значение и предоставянето на комплексни социални услуги.

(3) Участието на частния партньор в дейности от изключителна компетентност на Общината се допуска при спазване на законоустановени процедури и утвърдени европейски практики.

(4) Крайният ефект от приложението на тази наредба е пълноценното включване на Община Сандански при определяне на приложното поле, планирането, бюджетирането и мониторинга на изпълнението на ПЧП проектите и проектите със стратегическо значение за общината, генериране на идеи и решения в процеса на подготовката на инвестиционни проекти, с които Общината, ще участва при усвояването на средствата от Европейския Структурен фонд Регионално развитие и Кохезионния фонд чрез оперативните програми „Регионално развитие” и „Околна среда” 2007 – 2013г.

(5) Разработването от Общината и одобряването от Общинския съвет на инвестиционни проекти на Община Сандански с елемент на ПЧП за кандидатстване по оперативни програми „Регионално развитие” и „Околна среда”, в процеса на изпълнението, на които е възможно да се включи участието на частния сектор, не означава, че трябва да е идентифициран частния партньор. Включването на частни инвестиции в изпълнението на инвестиционните проекти може да става след кандидатстването на Общината със съответния проект и в процеса на неговото изпълнение с цел осигуряване източника на финансиране от страна на Общината и компенсиране недостига от финансирането на средствата по Структурен фонд „Регионално развитие” и Кохезионния фонд.

Пълният текст на Наредбата