четвъртък, 27.09.2012

Н А Р Е Д Б А

 

за реда и условията за разрешаване поставянето на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане по реда на чл.56 от ЗУТ

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1(1). Тази наредба урежда реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговия, елементи на градското обзавеждане върху свободни общински площи, държавни, частни и други незастроени терени, вида, предназначението и правомощията на кмета и общинската администрация относно тяхното разрешаване и премахване.

(2). Свободни площи са : части от тротоари, площади, вътрешноблокови пространства, неблагоустроени площи, паркинги, пешеходни зони други, върху които е възможно разполагането на временни преместваеми обекти, без това да възпрепятства използването на терените съобразно тяхното основно предназначение.

(3). Незастроени терени са: поземлени имоти върху които не е осъществено предвиденото по подробния устройствен план мероприятие и същевременно е възможно разполагането на преместваеми обекти, както и елементи на градското обзавеждане.

Пълният текст на наредбата