Видяна 92 пъти

Предстоящи дейности на Консултативен кабинет към Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Сандански

Месец след откриването на първият по рода си Консултативен кабинет към Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Сандански, отчита следните дейности и мероприятия:

  • По заявка от класен ръководител на едно от училищата в общината и родител с пет деца, както и шестима родителя, са проведени 36 срещи с информативна, диагностична, посредническа и консултативна насоченост като са обсъдени широк спектър от проблеми на подрастващите и взаимоотношенията им с техните родители, учители и актуалната социално-педагогическа среда, в която взаимодействат.
  • Направена е Facebook страница на екипа на кабинета, с цел популяризиране на дейността му. В социалната мрежа ще бъде качвана информация по различни теми, касаещи общественото възпитание. Facebook страницата е: Консултативен кабинет към Мкбппмн гр. Сандански.

От началото на месец октомври се провеждат срещи с ръководствата на училищата в общината, с цел представяне дейността на обществените възпитатели и новия консултативен кабинет и популяризирането и чрез училищните платформи сред родителите и педагогическите съвети в образователните институции.

Предстоящи дейности през месец Ноември:

  •  Изготвяне на Лого с помощта на ученици.
  • Отбелязване на Международния ден на толерантността – 16.11.2021
  • Представяне на кратко видео на страницата във Фейсбук
  • Разпространяване на видеото в училищата в Час на класа чрез платформите ТЕАМS и Shkolo
  • Изготвяне и разпространение на текстов материал на тема „Толерантност“ сред училищата, посредством образователните платформи.
  • Отбелязване Деня на християнското семейство – 21.11.2021, чрез страницата във Фейсбук с публикуване на размисли на тема „Библията, християнското семейство и възпитание“

Напомняме, че в консултативният кабинет се извършва диагностична, посредническа, консултативна и възпитателно – корекционна дейност на деца на възраст от 8 до 18 години както и с родители, които срещат затруднения при възпитанието на подрастващите. Екипът участва и в превенцията на противообществените прояви от страна на малолетни и непълнолетни деца. Срещите на екипа с деца, техните родители или лицата, които ги заместват са безплатни и при гарантирана анонимност в защитена среда и приятна обстановка. Работи се за откриване и отстраняване на рискови фактори, водещи до извършване на противообществени прояви, престъпления, бягства от дома, непосещаване на училище, предпазване от зависимости и пр.

Дейностите в консултативния кабинет се осъществяват в зависимост от конкретните потребности на децата и техните родители, като могат да бъдат привличани различни специалисти. Заявки за работа по конкретен случай могат да подават родители, образователни и социални институции.