Видяна 100 пъти

РСПБЗН – Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност през лятото

Във връзка с предстоящата жътвена кампания и летния пожароопасен сезон на територията на общини Сандански, Струмяни и Кресна РСПБЗН – Сандански напомня някои основни правила за пожарна безопасност:

 • Изискванията за пожарна безопасност са регламентирани в НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ;
 • Изискванията на наредбата са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях;
 • Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата;
 • В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава паленето на стърнища, суха тревна растителност и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници;
 • Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване;
 • Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и стопански постройки;
 • Земеделската техника се допуска до участие в жътвената кампания, ако е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители съгласно приложение № 2 от наредбата;
 • Юридическите и физическите лица, извършващи дейности в земеделските земи, са длъжни да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

Тази година бяха засети около 2232 дка с посеви. Извършват се постоянни проверки в земеделските земи за спазване на изискванията за пожарна безопасност. При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност спрямо гражданите ще бъдат предприемани административно-наказателни мерки.

 

Всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на обекти, както и лица, които работят или временно пребивават в даден обект, следва да спазват изискванията на Наредба № 8121з-647/2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Във връзка с предстоящия летен сезон 2024 г. е необходимо:

 1. Свободната дворна площ на обектите да се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци. В тази връзка следва да се предприемат мерки за поддържане на чиста свободна дворна площ.
 2. Пътищата за противопожарни цели трябва да се поддържат така, че да бъде осигурен безпрепятствен достъп до обектите, сградите и водоизточниците (пожарни хидранти, пожарни водоеми и други).
 3. Външното водоснабдяване за пожарогасене на обектите (пожарни хидранти и пожарни водоеми) трябва да се поддържа в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта.
 4. По време на експлоатация не се разрешава:

4.1. свободната дворна площ на обектите да се използва не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;

4.2. да се складират материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, както и да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски обслужващи дейности на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4.3. спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене;

4.4. използването на открит огън на територията на обекти с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б (ако не е свързано с технологичния процес);

4.5. изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.

 1. Да не се изхвърлят угарки от цигари директно върху свободната дворна площ на обектите, а за целта да се предвидят подходящи места и да се поставят пепелници.

При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 0746/ 22016 или на тел. 112.

РСПБЗН – Сандански