Видяна 52 пъти

ПОКАНА ЗА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАЛ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFPR001-3.001 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” И ВЪЗМОЖОСТТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА САНДАНСКИ – ПЕТРИЧ – СТРУМЯНИ (МИРГ – САНДАНСКИ – ПЕТРИЧ – СТРУМЯНИ)

Във връзка със стартирал прием по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ Ви каним на среща за излъчване на представители на всички заинтересовани страни за създаване на Местно партньорство и водещ партньор – кандидат за получаване на безвъзмездна финансова помощ за създаване на Местна инициативна рибарска група. Партньори могат да бъдат представители на рибарски, аквакултурни, туристически или други изразяващи местната идентичност на територията на общините  Сандански, Петрич и Струмяни.

Партньорството ще се формира от представители на публичните и частните местни социално-икономически интереси и може да е подкрепено от представители на рибарски и/или аквакултурни, риболовни и/или ловно-рибарски, туристически и други, изразяващи местната идентичност юридически лица/организации на територията на общините Сандански, Петрич, Струмяни.

Срещата ще се проведе в залата на Общински съвет – Сандански, в сградата на община Сандански, находяща се на бул. „Свобода“ №14 в град Сандански  от 11:00 ч. на 13.02.2024 г. (Вторник)

За въпроси и повече информация може да се обърнете към лицето за контакт в Общинска администрация – Сандански / Иван Гюров Дирекция „СИППП“ на тел: +359746/89070 или е-мейл: iv.gyurov@sandanski.bg