Видяна 61 пъти

„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-САНДАНСКИ ПРИПОМНЯ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ

В НАЧАЛОТО НА С ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”-САНДАНСКИ ПРИПОМНЯ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ.

 1. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:

Преди началото на отоплителния сезон да се извърши проверка на отоплителните уреди и при необходимост да се ремонтират, за да бъдат изправни! Препоръчва се проверката и ремонтът да се извършат от специалисти със съответната квалификация!
– Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
– Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
– Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими материали и предмети. Препоръчва се разстояние най-малко един метър от уредите до горими материали.

– Не използвайте електрическите отоплителни уреди за сушене на дрехи.
– Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите.
– При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!
– Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.

 1. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):
  – Не използвайте самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
  – Да се предвиди отстояние от печките до горими предмети и материали не по-малко от 50 см.

Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;
– Да се постави негорима подложка с прагове от трите страни с размер 50 см  отпред и по 20 см отстрани на печката;
– Димоотводните тръби (кюнците) да се укрепят стабилно.
– Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки.
Преди началото на отоплителния сезон комините задължително да се почистят от налепи и сажди. Препоръчва се почистване на комините и по време на отоплителния сезон при необходимост! Почистването ДА НЕ СЕ извършва чрез принудително запалване на саждите!!!!!

– Не разпалвайте печките с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.).
– Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай.

– Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия (жар) в контейнерите за смет!
– Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. запалими материали.

– Не оставяйте дърва за сушене в близост до печките и в празните обеми (където има такива-например фурни и др.) на печките!
– Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте! Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

 1. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО (НАФТА):
  – Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни. Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термозащитата и автоматиката на уреда. Не бива да се допускат нарушения на целостта (прогаряния) на стените на разходния резервоар и на горивната камера.
  – В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди.
  – Недопустимо е съхраняването на нафтата да става в общите части на кооперации и жилищни блокове (стълбища, коридори, мазета, тавани и др.). За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, защитени от статично електричество.