Видяна 80 пъти

Община Сандански спечели проект в подкрепа на общностите, занимаващи се с рибарство и производство на аквакултури

Община Сандански спечели проект „Подготвителни действия за изготвяне на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общини Сандански, Петрич, Струмяни“, по оперативна програма за Морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Проектът ще даде възможност да бъдат подпомогнати общностите, занимаващи се с рибарство и производство на аквакултури. Чрез партньорства между заинтересованите страни – местни власти, бизнес, физически лица и неправителствен сектор се цели да бъдат намерени решения на основни проблеми и предизвикателства, свързани с развитие на рибарството и производство на аквакултури във вътрешността на страната, повишаване на имиджа на рибовъдството, намиране на решения за повишаване на  доходност на населението занимаващо се с рибарство и производство на аквакултури, откриване на възможностите на сектора от младите хора на територията, подобряване на качеството на живот в населените ни места, справяне с екологичните предизвикателства пред нашите реки, водоеми, язовири и други водни обекти.

Основните дейности по проекта обхващат учредяване на Местна инициативна рибарска група Сандански – Петрич  и Струмяни (МИРГ),  популяризиране на процеса на разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР), обучение на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията за целите на подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР); изготвяне на стратегия за ВОМР за периода 2024-2029; цялостна координация на изпълнението на подготвителните дейности, изготвяне на сайт на Местна инициативна рибарска група (МИРГ).

Основният резултат от реализация на проекта ще бъде, създадена МИРГ на територията на общините Сандански, Петрич, Струмяни и изготвена и одобрена Стратегия за водено от общностите местно развитие – СВОМР 2024-2029.