Видяна 47 пъти

Община Сандански подписа договор за финансова помощ за ремонт на пътя, свързващ с. Джигурово и с. Поленица

На 11.04.2022 г. между Община Сандански, Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група – МИГ Сандански беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.082-0004, проект „Подобряване на съществуващ общински път IV клас, свързващ селата Джигурово и Поленица”, Процедура с код BG06RDNP001-19.082 –S1 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Основната цел на проекта е подобряване на условията за живот на населението на община Сандански,  чрез подобряване на общински път IV клас BLG 1237, свързващ селата Джигурово и Поленица, община Сандански и осигуряване на достъп до населените места.Състоянието на пътната мрежа е от изключително важно значение за обслужването и придвижването на населението и гостите на град Сандански. Рехабилитацията и модернизацията на основни общински пътни артерии е от определящо значение за увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на града и общината. Рехабилитираната пътна инфраструктура са предпоставка за превенция на риска, осигурявайки надеждни и оптимални условия и сигурност за придвижващите се по нея превозни средства и пешеходци.

Основната дейност на проекта предвижда подобряване на общински път IV клас BLG 1237, свързващ селата Джигурово и Поленица, община Сандански чрез възстановяване /ремонт/ на участък от км.3+000 до км 5+340 с дължина 1650 м.

Предвидените дейности са свързани с изпълнение на следните работи:

– Частични ремонти на асфалтовата настилка между селата Джигурово и Поленица;

– Почистване на съществуващата настилка с мотометла;

– Фрезоване покрай бордюри и  зауствания

– Изкърпване на разрушена асфалтова настилка ;

– Направа на втори битумен разлив;

– Изкоп за настилка в банкети – 5 см;

– Оформяне на банкети с несортиран камък;

– Направа на хоризонтална маркировка;

– Полагане на нова асфалтова настилка в участъците с износена асфалтова настилка

Стойността на проекта е : 272 178.68 лв. без ДДС

Продължителността на проекта е : 36 месеца

 

Този документ е създаден в рамките на Проект № BG06RDNP001-19.082-0004-C01 „Подобряване на съществуващ общински път IV клас, свързващ селата Джигурово и Поленица” АДПБФП: № № BG06RDNP001-19.082-0004/ 11.04.2022 г.