Видяна 61 пъти

Община Сандански откри първият консултативен кабинет за работа с деца с противообществени прояви и техните родители

Приветлива среда, оборудвана с нови мебели, устройства и пособия за работа с деца, усмихнат и експертен екип, удобен достъп и приятелска среда посрещат от днес в новия Консултативен кабинет в град Сандански.

Центърът, който бе открит от кмета на община Сандански – Атанас Стоянов,  работи към Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при община Сандански, като консултациите са безплатни и при гарантирана анонимност.

В консултативният кабинет ще се извършва консултативна и възпитателно – корекционна дейност на деца на възраст от 8 –18 години, ще се работи с родители, които срещат затруднения при отглеждането и възпитанието на децата и ще се участва в проекти и програми, свързани с превенцията на противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни.

Чрез срещи и разговори на екипа с деца, техните родители или лицата, които ги заместват ще се работи за откриване и отстраняване на рискови фактори, водещи до извършване на противообществени прояви, престъпления, бягства от дома, непосещаване на училище, употреба на алкохол, наркотици и пр.

Дейностите в консултативния кабинет ще се осъществяват в зависимост от конкретните потребности на лицата, като могат да бъдат привличани различни специалисти, а при възможност ще се провеждат и психологични или психиатрични изследвания от психолозите или психиатъра в кабинета.