Видяна 85 пъти

Община Сандански откри официално рехабилитирана и модернизирана системата за външно изкуствено осветление на град Сандански

Община Сандански проведе заключителна пресконференция на 28 февруари 2022 година в Заседателната зала на Общински съвет – Сандански. На събитието бяха представени резултатите от изпълнението на проект „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на община Сандански“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.“.

Ръководителят на проекта – Иван Гюров и техническият експерт инж. Стоян Станков в кратка презентация  представиха  извършената рехабилитация и модернизация на изкуственото улично осветление в съответствие със съвременните европейски изисквания.

Бяха представени  детайли по извършените подобрения, включващи подмяна на 1 796 броя осветителя (натриеви лампи високо налягане)  с нови 1 796 броя енергоефективно LED осветители, намаляване на височината на твърде високи улични стълбове за подобряване на осветеността, надстройка във височина на ниски улични стълбове тип парков – за подобряване на осветеността и за намаляване на възможностите за умишлено повреждане, , въвеждане на пилотна система за димиране на уличното осветление по протежение на бул. „Свобода“, система за енергиен мениджмънт,  възможности на инсталирани нови табла за онлайн мониторинг на уличното осветление и други.

Бяха показани и изградените фотоволтаични централи за собствени нужди, които повишават допълнително енергийната ефективност на уличното осветление на град  Сандански. Централата е разположена на покривното на обществена сграда, находяща се на ул. „Любен Каравелов“ №1.

Фотоволтаичната инсталация работи през светлата част на денонощието, но за да може да захранва уличното осветление, произведената енергия се акумулира в батерии и се потребява през нощта. Управлението на заряда на акумулаторното стопанство се извършва автоматично от соларните контролери.

Рехабилитираната и модернизирана системата за външно изкуствено осветление на град Сандански, подобри значително осветеността в градската среда в тъмната част на денонощието.

Община Сандански, ще използва натрупания опит по Проект BGENERGY-2.001-0105-C02  “Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на Сандански“  в последваща модернизация на  системите за улично осветление и на останалите населени места в община Сандански през настоящата 2023 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден в изпълнение на Проект BGENERGY-2.001-0105-C02  “Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на община Сандански“  по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП). Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.

https://www.eeagrants.bg/