Видяна 2 202 пъти

НОВИ МОМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В ПЪРВИ КЛАС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Във връзка с предстоящия прием на деца в първа група на детските градини Община Сандански уведомява всички родители, че подаването на документи започва от 1 април и ще продължи до 30 април. С Решение на Общински съвет Сандански са приеха промени в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини и училищата на територията на община Сандански, съобразени с новостите в българското законодателство в областта на образованието.

Приемът на деца в детските градини се извършва посредством точкова система, която се формира чрез два вида критерии – общи и социални. Общите критерии са за деца, живеещи в района на детската градина, такива, които имат брат или сестра, вече приети в същата детска градина, деца на работещи родители или такива, които  са редовни студенти или докторанти.

Социалните критерии обхващат и деца близнаци/тризнаци, сираци, деца в неравностойно положение, деца в приемни семейства, без родителски грижи, както и деца от многодетни семейства. Децата със специални образователни потребности се приемат с предимство.

Тази година правилата и районите за прием в училище и детска градина са практически уеднаквени. Новото за детските градини е, че се въвеждат прилежащи райони, както при кандидатстването за първи клас.

Важно е родителите да знаят, че заявената при кандидатстването адресна регистрация трябва да е НА ДЕТЕТО, а не на някого от тях. Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в детската градина. На място трябва да се представят всички необходими документи (оригинали), доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано.

Заявлението за кандидатстване  в детските градини  е налично на сайта на Община Сандански, раздел „Образование”, секция „Детски градини“. Образци могат да бъдат получени и на място в детските градини.

Изготвянето и утвърждаването на списъците с приетите деца, при реализиран прием на първи етап, ще бъде направено до 20 май, а родителите трябва да запишат децата си от  20 до 30 май.

Децата, приети в първа възрастова група в детските градини, следва да постъпят от 15  септември .

През настоящата  година не се очаква да има проблем с недостиг  на местата в детските градини, благодарение на политиката водена в сферата на образованието, както и реализираните до момента обекти  от кмета Кирил Котев и неговия екип.  Детайлна информация за критериите, сроковете, подбора и документите е публикувана на сайта на Община Сандански  в  раздел  „Образование”, „Детски градини “.

Прием в  I-ви  клас за учебната 2019/2020 г.

По отношение на приема на ученици в първи клас на територията на община Сандански, за информация на всички заинтересовани родители, на сайта на общината е налична Система за прием в първи клас за учебната 2019/2020 години, утвърдена от кмета Кирил Котев. Тук основните принципи са запазени както в приема за миналата учебна година. Водещият критерий за близостта на детето до училището ще носи най-голям брой точки. Новото тази година е, че дете, чиито братя или сестри до 12 годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група, независимо от постоянния/настоящия адрес. Подаването на документи ще започне от 31 май, когато бъдещите първокласници ще са получили Удостоверение за завършена подготвителна група от съответната детска градина.