Видяна 146 пъти

ВАЖНО! Съобщение до жителите на малките населени места за ограничаване ползването на питейна вода извън битовите и питейни нужди!

С писмо с вх. № 7000-402/07.06.2024 г. от ВиК оператора на територията на община Сандански – „УВЕКС“ ЕООД, информират за увеличаване на водопотреблението от населението през летния сезон и значително намаляване дебита на водоизточниците.

Предвид обстоятелствата е наложително да се въведат ограничения във водоползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др.

В противен случай, ще се наложи да бъде въведен режим на водоползване.

Апелираме към гражданите да прояват разбиране и самоконтрол.

Основания: НАРЕДБА № 4 ОТ 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи – чл. 4 (2) Ползването на водата за питейно-битови нужди от населението има предимство пред ползването й за други цели.