сряда, 18.05.2016

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Наредба за определяне на местните данъци в община Сандански – Изменена с Решение № 302/20.12.2018 г.

● Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

► 01. Заверено копие от данъчна декларация
02. Заверено копие от данъчна декларация с приложения към нея
► 03. Издаване на удостоверение за данъчна оценка чл. 264
► 04. Заверен дубликат от квитанции и платежни нареждания за платени данъци и/или такси
► 05. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение по ЗМТД – чл. 87 от ДОПК
► 2071.Издаване на удостоверение по декларирани данни
► 07. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху недвижимите имоти – чл. 14 от ЗМДТ
► 08. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата – чл. 32, ал.1 от ЗМДТ
► 09. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество – чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ
► 10. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху притежаван лек автомобил – чл. 54, ал.1 от ЗМДТ
► 11. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху притежавано пътно превозно средство, без лек автомобил – чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ
► 12. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък – чл. 61н от ЗМДТ
► 13. Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване – чл. 71
► 14. Приемане и обработване на декларации за окончателно облагане с туристически данък – чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ
► 15. Приемане и обработване на заявление за разсрочване и издаване на решение за отстрочване/разсрочване на публични задължения
► 16. Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции
► 17. Приемане и обработване на искане за погасяване на задължения по давност
► 18. Приемане и обработване на декларация за закриване на партида на моторно превозно средство
► 19. Приемане и обработване на декларация за закриване на партида на недвижим имот