Община Сандански оповестява публично на основание пар.16 ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗГР протокол от извършена проверка на адресни регистрации

1 2 3 4