СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на Република България, насрочени за 02.04.2023 година уведомяваме всички избиратели на територията на община Сандански, имащи право да гласуват, но са с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят това право в изборното помещение, че могат да гласуват с подвижна избирателна кутия. За целта е необходимо:

  1. Постоянният или настоящият им адрес да са на територията на община Сандански;
  2. Да подадат заявление по образец (Приложение №67-НС от изборните книжа).

Заявлението се подава до кмета на община Сандански и/или до кмета/кметския наместник на съответното населено място.

Към заявлението за гласуване в секция за избиратели с трайни увреждания се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза. Когато съответните документи не са представени общинска администрация извършва проверка  и установява наличието на увреждането на избирателя по служебен път.

Срокът за подаване на заявлението е не по късно от 14 дни преди изборния ден – 18.03.2023 година включително.

Заявлението трябва да бъде саморъчно подписано и може да бъде подадено:

  • на място в Общинска администрация – Сандански или съответното кметство от упълномощено лице;
  • изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на община Сандански. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис;

Когато избирателят не е подал заявления в указания по – горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по – късно от 5 дни преди изборния ден – 27.03.2023 година включително и при условие, че на територията на населеното място е назначена Подвижна избирателна комисия.