Заповед за поставяне на рекламни транспаранти и други рекламни материали за времето на предизборната кампания за провеждане на Парламентарни избори на 02.04.2023 год.

ОБЩИНА САНДАНСКИ


З А П О В Е Д

 № ОБС – ……….

 Гр. Сандански, ……… 2023 год.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и  чл. 183, ал. 3 във връзка с чл. 464, т. 10 от Изборния кодекс, относно предстоящото провеждане на Парламентарни избори, насрочени за 02.04.2023 год.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. РАЗРЕШАВАМ

 

 1. Да се поставят рекламни транспаранти над уличните платна и тротоарите в община Сандански, на кандидатите, партиите и коалициите, за времето на предизборната кампания, за провеждане на Парламентарни избори на 02.04.2023 год.
 2. Агитационните материали се поставят на определени от Кмета места, а на сгради, огради и витрини се поставят само след разрешение на собственика или управителя на имота.
 3. По време на предизборната кампания гражданите, кандидатите, партиите, коалициите, инициативните комитети може да изготвят и разпространяват плакати и други агитационни материали, като на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. Всеки агитационен материал съдържа информация , че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по малко то 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена на обособено поле.

 

 1. ЗАБРАНЯВАМ

 

 1. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавна собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброта име на кандидатите.
 2. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите.
 3. Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.
 4. Провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.
 5. Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателски организации.
 6. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.
 7. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции в изборните помещения, както и на разстояние, по малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
 8. Агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса на територията на повече от един избирателен район, се премахват или изземват от областния управител по решение на Централната избирателна комисия.
 9. Партиите, коалициите и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден, премахват поставените от тях агитационни материали.

 

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на съответните лица, за изпълнение и да се обяви публично на интернет страницата на Община Сандански, на информационните табла в сградите на общината и съответните кметствата извън гр. Сандански.

 

АТАНАС СТОЯНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ