четвъртък, 11.08.2016

Обява във връзка с провеждане на процедурата по създаване на масиви за полване на земеделски за стопанската 2016-2017 г., на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинска служба по земеделие – Сандански обявява, че са изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 3 за землищата на Бельово, Голем Цалим, Горно Спанчово, Дебрене, Джигурово, Златолист, Калиманци, Кръстилци, Ладарево, Ласкарево, Левуново, Лешница, Любовка, Малки Цалим, Ново Делчево, Петрово, Пиперица, Пирин, Склаве, Спатово, Струма, Хотово, Храсна, Яново и Сандански в община Сандански.

Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок от 15 август 2016 г. при промяна в декларациите / заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица.

ИВАН МИЦАНСКИ

Началник на Общинската служба по земеделие Сандански

  • кликайки върху съответните населени места, ще имате възможност да се запознаете в подробности със самите заповеди.