сряда, 26.10.2016

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––––––––––––

На основание чл.44, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.99, т. 1 от АПК и поради допуснати технически грешки в условията на обявените публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение/подлез/ – частна общинска собственост, находящ се ул.“Хр.Смирненски“ и пл.“Пазара“ в  гр.Сандански.

                                                     

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Отменям своя Заповед с №ОБС – 82/28.09.2016г., за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение/подлез/ – частна общинска собственост, находящи се ул.“Хр.Смирненски“ и пл.“Пазара“ в  гр.Сандански.
  2. Стойността на закупените тръжни документи, както и внесени депозити да бъде възстановена.

3.Изпълнението на заповедта възлагам на Иво Стойчев – гл.инспектор в отдел “ОС” при община Сандански.

  1. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ивайло Пензов – Н-к отдел “ОС”.
  2. В рамките на един месец от влизането на заповедта в сила, да бъде обявен и проведен публичен търг за отдаване под наем на помещение/подлез/ – частна общинска собственост,  находящ се ул.“Хр.Смирненски“ и пл.“Пазара“ в  гр.Сандански.
  3. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на отдел “ОС”.
  4.   Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

8.Препис от настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, в електронната страница на община Сандански и да се обяви на информационното табло в сградата на община Сандански.

 

 

Съгласувал:                                                             

В. Попова

Мл.юрисконсулт

 

Кирил Котев

Кмет на община Сандански

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg