вторник, 18.06.2013

 

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––

З А П О В Е Д

№ ОБС – 52 

Гр.Сандански, 17.06.2013г.

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №59/20.02.2013г.,  Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 8, ал. 1 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

 

Н А Р Е Ж Д А М:

          І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен , публична общинска собственост, съгласно приложената схема на територията на община Сандански за срок от 5 години за поставяне на ВТО – павилион с местонахождение,  зона, квадратура и начална петгодишна наемна цена без ДДС, както следва:

ІІ. Терен находящ се в с. Плоски , УПИ ХVІІ , кв.36 , ІV зона , 10,00 кв.м. и начална тръжна петгодишна наемна цена 1 500,00 / хиляда и петстотин ст. / лв. без ДДС – за поставяне на павилион за търговска дейност.

ІІІ. Депозита за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената  петгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК” клон Сандански, ВІС UNCRBGSF, IBAN BG65UNCR96603300107417 в срок до 14,00 часа на 09.07.2013 г.

ІV. Търгът да се проведе в заседателната зала на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, от 09,30 часа на 10.07.2013 г.

V. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа:

– заповед на кмета на община Сандански ;

–  копие от решението на ОбС – Сандански;

–  условия на публичния търг;

–  скица на терена – 1 бр.

–  проект за договор за наем – 1 бр.;

– заявление за участие – образец;

– ценово предложение – образец;

– пликове – 3 бр. – А, В и С;

– условия за оглед на обекта

– адрес и телефон на организатора

VІ.  Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 30.00 лв. без ДДС в срок до  12.00 часа на 09.07.2013 г.

VІІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, ЕИК съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на  09.07.2013 г.

VІІІ. Определям като задължителни за участие следните документи:

–          заявление за участие по образец;

–        удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за                                                                                   вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър

–          копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице;

–          пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез         пълномощник;

–          документ за закупена тръжна документация;

–          документ за внесен депозит;

–          удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата;

–          служебна бележка за липса на задължения към община Сандански;

–          ценово предложение – по образец;

ІХ. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.

Х. Изготвянето на тръжната документация, както и подготовката по провеждането на публичния търг, възлагам на Дирекция “Общинска собственост”.

 

Съгласувал:

М. Ръждева

мл. юрисконсулт

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански

ТК

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3590101, факс: 0746/3590162, e-mail: oba_sandanski@abv.bg