събота, 28.03.2015

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №59/20.02.2013г., Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 8, ал. 1 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански Н А Р Е Ж Д А М: І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен , публична общинска собственост, съгласно приложената схема на територията на община Сандански за срок от 5 години за поставяне на ВТО – павилион с местонахождение, зона, квадратура и начална петгодишна наемна цена без ДДС, както следва: ІІ. Терен находящ се в с. Лиляново , УПИ Х , кв.14 , V зона , 9,20 кв.м. и начална тръжна петгодишна наемна цена 469,20 / четиристотин шестдесет и девет лв. и двадесет ст. / лв. без ДДС – за поставяне на павилион за търговска дейност. ІІІ. Депозита за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената петгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК” клон Сандански, ВІС UNCRBGSF, IBAN BG65UNCR96603300107417 в срок до 14,00 часа на 09.07.2013 г. ІV. Търгът да се проведе в заседателната зала на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, от 10,30 часа на 10.07.2013 г. V. Утвърждавам тръжната документация, която да съдържа: – заповед на кмета на община Сандански ; – копие от решението на ОбС – Сандански; – условия на публичния търг; – скица на терена – 1 бр. – проект за договор за наем – 1 бр.; – заявление за участие – образец; – ценово предложение – образец; – пликове – 3 бр. – А, В и С; – условия за оглед на обекта – адрес и телефон на организатора VІ. Тръжната документация се закупува от касата на община Сандански, бул. “Свобода” № 14 на цена от 30.00 лв. без ДДС в срок до 12.00 часа на 09.07.2013 г. VІІ. Ценовото предложение /плик В/, заявлението за участие и необходимите документи /плик А/ се поставят в непрозрачен запечатан плик С, върху който се посочва наименованието на обекта, името на кандидата и адрес за кореспонденция, ЕИК съгласно тръжните условия и се подават в деловодството на община Сандански до 15,00 ч. на 09.07.2013 г. VІІІ. Определям като задължителни за участие следните документи: – заявление за участие по образец; – удостоверение от търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на ЕТ и юридическите лица или ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър – копие от документа за самоличност на участника или упълномощеното лице; – пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник; – документ за закупена тръжна документация; – документ за внесен депозит; – удостоверение от ТД на НАП за липса на задължения към държавата; – служебна бележка за липса на задължения към община Сандански; – ценово предложение – по образец; ІХ. На основание чл. 8, ал. 2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански заповедта да се публикува в един регионален вестник, и в електронната страница на общ. Сандански, най-малко 20 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие, както и да се обяви на информационното табло на общ. Сандански в тридневен срок от издаването и.