понеделник, 05.11.2012

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №77/27.04.2011г., Решение №208/21.10.2010г., Решение №234/18.11.2010г. и Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански, чл.22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 8, ал. 1 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен №25 публична общинска собственост, съгласно приложената схема на територията на община Сандански за срок от 5 години за поставяне на ВТО – павилион с местонахождение, зона, квадратура и начална петгодишна наемна цена без ДДС.

ІІ. Терен № 25 – гр. Сандански бул.”Свобода” №1, втора зона, 28.00 кв.м. и начална тръжна петгодишна наемна цена 9 840.00 лв. без ДДС – за поставяне на павилион за всички дейности.

ІІІ. Депозита за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената  петгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК” клон Сандански, ВІС UNCRBGSF, IBAN BG65UNCR96603300107417 в срок до 14,00 часа на 26.11.2012 г.

ІV. Търгът да се проведе в заседателната зала на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, от 10,00 часа на 27.11.2012 г.

Изтеглете пълният текст тук!