четвъртък, 01.11.2012

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №163/30.05.2012г. , на Общински съвет – Сандански и Приложение №185/08-2 от Решение №185/21.11.2008г. на Общински съвет – Сандански , чл.14 , ал.2 и 7 от ЗОС , чл.20 , ал.1 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 8, ал. 1 и 4 от Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет – Сандански

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение / санитарен възел / , публична общинска собственост за срок от 5 години с местонахождение, зона, квадратура и начална петгодишна тръжна цена без ДДС:

ІІ. Помещение / санитарен възел / – представляващо ПОС , находящо се в гр. Сандански , сграда – канцелария и павилиони 136 кв.м. с идентификатор № 65334.300.1329.1 по КК на гр. Сандански , ІІ зона, 8.50 кв.м. и начална пет годишна наемна тръжна цена 1708,50 / хиляда седемстотин и осем лв. и петдесет ст. / лв. без ДДС .

ІІІ. Депозита за участие e в размер на 10 % от първоначално обявената петгодишна наемна цена, платим в касата на община Сандански или по банкова сметка в “УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК” клон Сандански, ВІС UNCRBGSF, IBAN BG65UNCR96603300107417 в срок до 14,00 часа на 27.11.2012 г.

ІV. Търгът да се проведе в заседателната зала на община Сандански, бул. “Свобода” № 14, от 9,00 часа на 28.11.2012 г.

Изтеглете заповедта от тук.