петък, 26.10.2012

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 32, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 8 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси и Приложение № 185/ 08-2 от Решение № 185/21. 11. 2008 год. на Общински съвет – Сандански…

Изтеглете пълният текст тук!