понеделник, 05.08.2019

 

ЗАПОВЕД

АПИОЧР -102

град Сандански, 31.07.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функциониране на ЕСГР и като взех предвид направените констатации в Протокол №1/12.06.2019 г. и Протокол №2/05.07.2019 г. на комисията, определена със Заповед №АПИОЧР-70/07.06.2019 г. на Кмета на община Сандански

Н А Р Е Ж Д А М:

Адресната регистрация по настоящ адрес на следните лица да бъде заличена:

 1. В. Т. П. с ЕГН ********** с настоящ адрес с.Плоски, ул. „Ален мак“ №4;
 2. М. С. Н. с ЕГН ********** с настоящ адрес с.Плоски, ул. „Ален мак“ №4;
 3. Г. К. Х. с ЕГН ********** с настоящ адрес с.Плоски, ул. „Ален мак“ №4;
 4. В. В. Х. с ЕГН ********** с настоящ адрес с.Плоски, ул. „Ален мак“ №4;
 5. А. М. Т. с ЕГН ********** с настоящ адрес с.Плоски, ул. „Вихрен“ №5;
 6. М. В. Т. с ЕГН ********** с настоящ адрес с.Плоски, ул. „Вихрен“ №5;
 7. Х. Д. Т. с ЕГН ********** с настоящ адрес с.Плоски, ул. „Вихрен“ №5;
 8. М. А. Т. с ЕГН ********** с настоящ адрес с.Плоски, ул. „Вихрен“ №5;
 9. В. А. Т. с ЕГН ********** с настоящ адрес с.Плоски, ул. „Вихрен“ №5;
 10. М. Н. Т. с ЕГН ********** с настоящ адрес с.Плоски, ул. „Вихрен“ №5;
 11. М. М. Т. с ЕГН ********** с настоящ адрес с.Плоски, ул. „Вихрен“ №5;
 12. Д. М. Т. с ЕГН ********** с настоящ адрес с.Плоски, ул. „Вихрен“ №5;
 13. А. С. В. с ЕГН ********** с настоящ адрес с. Плоски, ул. „Никола Калъпчиев“ №20;
 14. Т. С. В. с ЕГН ********** с настоящ адрес с. Плоски, ул. „Никола Калъпчиев“ №20;
 15. Б. В. Ч. с ЕГН ********** с настоящ адрес с. Плоски, ул. „Никола Калъпчиев“ №20;
 16. С. К. Ч. с ЕГН ********** с настоящ адрес с. Плоски, ул. „Никола Калъпчиев“ №20;
 17. С. А. В. с ЕГН ********** с настоящ адрес с. Плоски, ул. „Никола Калъпчиев“ №20;
 18. Е. Б. В. с ЕГН ********** с настоящ адрес с. Плоски, ул. „Никола Калъпчиев“ №20;
 19. В. Б. Ч. с ЕГН ********** с настоящ адрес с. Плоски, ул. „Никола Калъпчиев“ №20.

Препис от заповедта да се изпрати чрез ТЗ ”ГРАО” Благоевград на ГД ”ГРАО” в МРРБ за автоматизираното заличаване на адресните регистрации в регистъра на населението.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица чрез връчване и публикуване на интернет страницата на община Сандански.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Георги Жежев – Секретар на община Сандански.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обявяването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл.92, ал.14 от Закона за гражданската регистрация обжалването не спира изпълнението.

 

            КИРИЛ КОТЕВ /п/ не се чете

            Кмет на община Сандански