сряда, 07.08.2019

ЗАПОВЕД

АПИОЧР – 105

 град Сандански,07.08.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация и чл. 140а, ал. 4 от Наредба №РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функциониране на ЕСГР и като взех предвид направените констатации в Протокол №1/18.06.2019 г. и Протокол №2/23.07.2019 г. на комисията, определена със Заповед №АПИОЧР-79/ 14.06.2019 г. на Кмета на община Сандански

Н А Р Е Ж Д А М:

Адресната регистрация по настоящ адрес в гр.Сандански, ул. „Тодорка“ №16 на В. Д. С. с ЕГН ********** да бъде заличена.

Препис от заповедта да се изпрати чрез ТЗ ”ГРАО” Благоевград на ГД ”ГРАО” в МРРБ за автоматизираното заличаване на адресната регистрация в регистъра на населението.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез връчване и публикуване на интернет страницата на община Сандански.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Георги Жежев – Секретар на община Сандански.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обявяването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл.92, ал.14 от Закона за гражданската регистрация обжалването не спира изпълнението.

 

 

 

            КИРИЛ КОТЕВ /п/ не се чете

            Кмет на община Сандански