четвъртък, 19.02.2015

images

                Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

ЗАПОВЕД

 

№РД-08-047/17.02.2015г.

гр. Благоевград

 

На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

Комисия в съставпо землища както следва:

 

За землище на с. Катунци общ. Сандански

Председател:

Антонела Донушева – и.д. Главен директор на Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция «Земеделие» – Благоевград.

Членове:

1. Васил Шопов – главен специалист в Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград;

2. Иван Мицански – началник  на Общинска служба по земеделие – Самдански;

3. Станка Божинова – младши експерт в Общинска служба по земеделие – Сандански;

4. Стоян Танушев – кмет на с. Катунци;

 

За землище на с. Златолист общ. Сандански

Председател:

Антонела Донушева – и.д. Главен директор на Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция «Земеделие» – Благоевград.

Членове:

1. Васил Шопов – главен специалист в Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград;

2. Иван Мицански – началник  на Общинска служба по земеделие – Самдански;

3. Станка Божинова – младши експерт в Общинска служба по земеделие – Сандански;

4. Стоян Танушев – кмет на с. Златолист;

 

За землище на с. Калиманци общ. Сандански

Председател:

Антонела Донушева – и.д. Главен директор на Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция «Земеделие» – Благоевград.

Членове:

1. Васил Шопов – главен специалист в Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград;

2. Иван Мицански – началник  на Общинска служба по земеделие – Самдански;

3. Станка Божинова – младши експерт в Общинска служба по земеделие – Сандански;

4. Георги Пъхлев – кмет на с. Калиманци;

 

 

 

За землище на с. Бельово общ. Сандански

Председател:

Антонела Донушева – и.д. Главен директор на Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция «Земеделие» – Благоевград.

Членове:

1. Васил Шопов – главен специалист в Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград;

2. Иван Мицански – началник  на Общинска служба по земеделие – Самдански;

3. Станка Божинова – младши експерт в Общинска служба по земеделие – Сандански;

4. Георги Пъхлев – кмет на с. Бельово;

 

За емлище на с. Враня общ. Сандански

Председател:

Антонела Донушева – и.д. Главен директор на Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция «Земеделие» – Благоевград.

Членове:

1. Васил Шопов – главен специалист в Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград;

2. Иван Мицански – началник  на Общинска служба по земеделие – Самдански;

3. Станка Божинова – младши експерт в Общинска служба по земеделие – Сандански;

4. Валери Попов – кмет на с. Враня;

 

За емлище на с. Ново Ходжово общ. Сандански

Председател:

Антонела Донушева – и.д. Главен директор на Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция «Земеделие» – Благоевград.

Членове:

1. Васил Шопов – главен специалист в Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград;

2. Иван Мицански – началник  на Общинска служба по земеделие – Самдански;

3. Станка Божинова – младши експерт в Общинска служба по земеделие – Сандански;

4. Емил Хаджиев – кмет на с. Ново Ходжово;

 

Със задача:

Да ръководи сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на с. Катунци, с. Златолист, с. Калиманци, с. Бельово, с. Враня и с. Ново Ходжово общ. Сандански за стопанската 2014-2015г. в срок до 25.02.2015г.

Заседанията на комисията за разпределение на масивите за ползване да се състоят в периода от 17.02.2015г. до 25.02.2015г. в сградата на Общинска служба по земеделие – Сандански и да се оповестяват чрез обяви в кметствата на с. Катунци, с. Златолист, с. Калиманци, с. Бельово, с. Враня, с. Ново Ходжово и гр. Сандански в сградата на Общинска служба по земеделие – Сандански, както и да се публикуват на интернет страниците на Община Сандански и Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград.

Копие от настоящата заповед да се доведе до знанието на включените в състава на комисията длъжностни лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в кметствата  на с. Катунци, с. Златолист, с. Калиманци, с. Бельово, с. Враня, с. Ново Ходжово и гр. Сандански, в сградата на Общинска служба по земеделие – Сандански, както и да се публикува на  интернет страниците на Община Сандански и Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград.

КИРИЛ УКЕВ      / П /

Директор на Областна дирекция “Земеделие”

 

2700, гр. Благоевград, ул. “Васил Коритаров” №2

тел, факс: (+359) 73/88 20 32, e-mail: odzg_blagoevgrad@mzh.government.bg