понеделник, 24.04.2017

ОБЩИНА САНДАНСКИ

____________________________

З А П О В Е Д

№ОБС-71

Гр.Сандански 24.04.2017г.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.99  т.1 от АПК и поради допусната техническа грешка в тръжните документи на обявения публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени терени  – публична общинска собственост за поставяне на детски атракциони / акумулаторни или механични колички, кончета и др./ находящи се на пл.”Атлантически Алианс”, гр.Сандански.

                                                      

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Отменям точка I  позиция 2 от своя Заповед №ОБС – 59/29.03.2017 год. за обявен публичен търг с тайно наддаване за обособен Терен /Атлантически Алианс/ – публична общинска собственост за поставяне на детски атракциони / акумулаторни или механични колички, кончета и др./ находящи се на пл.”Атлантически Алианс”, гр.Сандански.

  1.  Стойността на закупените тръжни документи, както и внесени депозити да бъде възстановена.

3.Изпълнението на заповедта възлагам на Иво Стойчев – гл.инспектор в отдел “ОС”,  при община Сандански.

  1. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Ивайло Пензов – Н-к  отдел “ОС”.
  2.   Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

6.Препис от настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, в електронната страница на община Сандански и да се обяви на информационното табло в сградата на община Сандански.

 

Съгласувал:                                                              

В. Попова

мл. юрисконсулт

 

Кирил Котев

Кмет на община Сандански

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3589099, факс: 0746/3589055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg