четвъртък, 20.06.2019

ОБЩИНА САНДАНСКИ

__________________________________________

ЗАПОВЕД

№  ОБС-274 /19.06.2019  г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.4, ал.4 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, и във връзка със писмо с вх. № 24 00-398/17.06.2019 г. на Областна дирекция „Земеделие” – Благоевград

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Обявявам настъпването на етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури.

2.Определям правилата за осигуряване на пожарна безопасност по време на  кампанията за прибиране на реколтата от житни култури на територията на община Сандански:

2.1.Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораването на стърнищата.

2.2.Забранявам паленето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи и извън тях /слогове и крайпътни ивици/.

2.3.Възлагам на кметовете на кметства и кметски наместници на населени места в общината да извършат проверка за състоянието на естествените и изкуствените водоизточници и да осигурят и поддържат подстъпи и пътища до тях.

2.4.Възлагам на кметовете на  кметства и  кметски наместници на  населени места в общината да организират дейността на гасящите групи към населените места.

2.5.Юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейност в земеделски земи или в близост до тях са длъжни да познават и спазват стриктно правилата и нормите за пожаробезопасност, съгласно Наредба № 8121з -968 от 12.12.2014 г. и да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението /ПБЗН/ при осъществяване контрола по опазване на земеделската продукция,селскостопанския инвентар и горските територии от пожари.

2.6.Възлагам на кметовете на  кметства и  кметски наместници на населени места в общината при забелязано огнище на пожар да позвънят на телефон 0746/87410 – дежурен при ОбСС или на телефон 112.

Копие от заповедта да се изпрати на кметовете на кметства и кметските наместници на населени места в общината – за сведение и изпълнение, и за сведение на  Началника на РС ПБЗН – Сандански.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Георги Янчев –  отговорник ГЗ – в община Сандански.

 

 

 

КИРИЛ КОТЕВ

Кмет на община Сандански