вторник, 24.03.2015

 

 

1045908371-378x371

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––––

З  А  П  О  В  Е  Д

№ СПЕ-156

 

Сандански, 24.03.2015г.

 

 

 

            На основание 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с възникнали допълнителни обстоятелства, налагащи изясняване параметрите на имота

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Отменям Заповед № СПЕ-125 / 09.03.2015г. на Кмета на община Сандански за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65334.301.2594 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, две хиляди петстотин деветдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-80 / 11.11.2009г. на изп.директор на АГКК, с площ 3 543 (три хиляди петстотин четиридесет и три) кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: квартал: 170, парцел: 2, съседи: 65334.301.2105, 65334.301.9524, 65334.301.2593, 65334.300.3694.

2. На лицата, закупили тръжна документация, да се възстанови внесената сума в размер на 50 (петдесет) лв.

 

Заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение и да се публикува на сайта на общината.

 

 

 

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански

 

 

ЕВ

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg