понеделник, 31.03.2014

 104590837

 ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––––––––––––––––––

                                  З  А  П  О  В  Е  Д

 

СПЕ-159

Сандански, 31.03.2014г.

            На основание 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 53 / 27.03.2014г. на Общински съвет – Сандански, с което се коригира допусната фактическа грешка в Протокол № 1 от 23.01.2014г. на Общински съвет – Сандански, отнасяща се до Решение № 478 / 23.01.2014г. за продажба на имот № 000209 в землището на село Бождово, община Сандански чрез публичен търг с тайно наддаване, променяща изцяло формулировката и съдържанието на решението

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Отменям Заповед № СПЕ-137 / 07.03.2014г. на Кмета на община Сандански за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот № 000209 в местността „Костеливец”, землище на село Бождово, община Сандански, област Благоевград с площ 16.015 дка и начин на трайно ползване: нива.

            2. На лицата, закупили тръжна документация, да се възстанови внесената сума в размер на 50 (петдесет) лв.

Заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение и да се публикува на сайта на общината.

 

 

Андон Тотев

Кмет на община Сандански

 

ЕВ

 

 

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg