петък, 27.02.2015

1045908371-378x371

ОБЩИНА САНДАНСКИ

–––––––––––––––––-

З А П О В Е Д

 

№ОБС – 41

 

Гр.Сандански 27.02.2015г.

 

             На основание чл.44, ал.2 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.62 ал.2 от АПК и поради допусната фактическа грешка в заповед №ОБС-23/02.02.2015г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване  под наем на терен №47 – публична общинска собственост за поставяне на павилион , съгласно приложената схема на територията на община Сандански за срок от 5 години с местонахождение ул. „Македония” до курортна поликлиника:

                                     

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Отменям своя Заповед №ОБС-23/02.02.2015г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване  под наем на терен №47 – публична общинска собственост за поставяне на павилион , съгласно приложената схема на територията на община Сандански за срок от 5 години с местонахождение ул. „Македония” до курортна поликлиника:

                                    

2. Стойността на закупените тръжни документи, както и внесени депозити да бъде възстановена.

3.Изпълнението на заповедта възлагам на Ивайло Пензов н-к отдел „ОС” в Дирекция “ОС” при община Сандански.

4. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Веселин Смилков Директор на Дирекция “ОС”.

5. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.

6.Препис от настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, в електронната страница на община Сандански и да се обяви на информационното табло в сградата на община Сандански.

Андон Тотев

Кмет на Община Сандански

 

ИП

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/3590101, факс: 0746/3590162, e-mail: oba_sandanski@abv.bg