понеделник, 28.12.2015

Лого сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––

З А П О В Е Д

       

гр. Сандански, СПЕ- 371/ 28.12.2015г.

 

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с възникнали допълнителни обстоятелства

 

Н А Р Е Ж Д А М:

       

  1.    Отменям Заповед № СПЕ-329-04/ 19.10.2015г. на Кмета на община Сандански за провеждане на публичен търг с тайно наддаване  за учредяване право на строеж на „Допълващо застрояване – гараж“ със застроена площ 21 (двадесет и един) кв.м. в общински имот с идентификатор 65334.301.5151 (шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста и едно, точка, пет хиляди сто петдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-80 / 11.11.2009г. на изп.директор на АГКК, с адрес: град Сандански, ул. „Стефан Стамболов, с площ 12 115 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: квартал: 4, съседи: 65334.301.5551, 65334.85.52, 65334.85.20, 65334.301.3104, 65334.301.6354, 65334.301.5155, 65334.301.5156, 65334.301.5154, 65334.301.5157, 65334.301.6350, 65334.301.5153, 65334.301.5152, 65334.301.5158.
  2. На лицата закупили тръжна документация, да се възстанови внесената сума в размер на 50 (петдесет) лева.
  3. На лицата внесли депозит в търга в размер на 200 (двеста) лева да се възстанови депозита.

Заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение, да се публикува в един регионален ежедневник и на сайта на община Сандански.

 

 

 

 

 

 

Кирил Котев

Кмет на община Сандански

 

 

ВЛ

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №14, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg