вторник, 10.01.2023
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МЖС ПО ПВУ
1. Информация за кандидатстване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

2. Насоки за кандидатстване по процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I

3. Етап 1 – създаване на сдружение на собствениците
4. Етап 2 – заявление за интерес и финансова помощ