Инвестиционно предложение: „Производство на памучни абсорбенти от дрехи втора употреба на първи етаж в сграда с идентификатор 65334.202.72.9, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65334.202.72 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“.

Жилищно строителство и обществено обслужващи дейности в поземлен имот с идентификатор 57176.1.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански

Инвестиционно предложение: „Хидрогеоложко проучване за разкриване на термална вода, чрез изграждане на сондаж с дълбочина 600 м в поземлен имот с идентификатор 44121.30.29, местност „Калчовица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение: „Използване на увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производството на бетонови смеси в съществуващ бетонов център в поземлен имот с идентификатор 65334.202.54 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, метанстанция, магазин, администрация и мотел в поземлен имот с идентификатор 52074.1.16, м. „Шопов гроб“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански“

за инвестиционно предложение „Производство на памучни абсорбенти от дрехи втора употреба в сграда с идентификатор 65334.202.72.9, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65334.202.72 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел и жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57176.1.20, м. „Бански път“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград и водовземане на минерална вода от НМВ „Сандански“, гр. Сандански“

Инвестиционно предложение „Изграждане на проучвателно-експлоатационен сондаж на дълбочина до 600 метра за разкриване на минерална вода в ПИ с идентификатор 47754.1.3, м. „Реката“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мелник, община Сандански“

Инвестиционно предложение: „Изменение на инвестиционно предложение за жилищно строителство – изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 11168.39.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Виногради, община Сандански“

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство и обществено обслужващи дейности в поземлен имот с идентификатор 57176.1.20 по КККР на с. Поленица, община Сандански“

Инвестиционно предложение: „Изграждане на довеждащ водопровод, напорен резервоар и вътрешна водопроводна мрежа на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Изграждане на шест броя жилищни сгради и трафопост в поземлен имот с идентификатор 57176.41.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански“

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на седем броя жилищни сгради, паркинг и вътрешна улица в поземлен имот с идентификатор 65334.115.51 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански“

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 57176.41.5 и 57176.42.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански“

Инвестиционно предложение: „Производство на памучни абсорбенти от дрехи втора употреба на първи етаж в сграда с идентификатор 65334.202.72.9, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65334.202.72 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на девет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57176.27.18, м. „Гнилник“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански“

Инвестиционно предложение: „Изграждане на седем броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57176.41.19, м. „Ранковец“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Решение БД 38 П 2023 РИОСВ

Инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение за жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44121.220.57, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански“

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлени имот с идентификатори 57176.27.18, местност „Гнилник“ по КККР на с. Поленица, община Сандански“

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство и обществено обслужващи дейности в поземлен имот с идентификатор 57176.1.20 по КККР на с. Поленица, община Сандански“

Инвестиционно предложение: „Изменение на инвестиционно предложение за жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44121.220.57 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.30.9, м. „Склавски път“ и имот с идентификатор 57176.25.24, м. „Гнилник“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански и разделяне на поземлен имот с идентификатор 57176.25.24 на петнадесет нови урегулирани имота с идентификатори 57176.25.31, 57176.25.32, 57176.25.33, 57176.25.34, 57176.25.35, 57176.25.36, 57176.25.37, 57176.25.38, 57176.25.39, 57176.25.40, 57176.25.41, 57176.25.42, 57176.25.43, 57176.25.44, 57176.25.45 и на алея за достъп, отредена за имот с идентификатор 57176.25.46 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански“

Инвестиционно предложение „Изграждане на склад за промишлени нехранителни стоки в поземлен имот с идентификатор 52074.14.11, м. „Герена“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в новообразувани УПИ II272, УПИ III272, УПИ IV272, УПИ V272, УПИ VI272, УПИ VII272 и УПИ VIII272, кв.4 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови обекти за разширение на газопреносната инфраструктура на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД с цел повишаване на капацитетите в точките на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро и Негру Вода/Кардам“ – обект „Лупинг от Кулата до Кресна“

Инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, ТИР паркинг и магазин за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 65334.159.43, местност „Хано“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански“ с възложител „Бора-78“ ЕООД.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.30.9, м. „Склавски път“ и поземлен имот с идентификатор 57176.25.24, м. „Гнилник“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград и разделяне на поземлен имот с идентификатор 57176.25.24 на петнадесет нови урегулирани поземлени имота с идентификатори: 57176.25.31, 57176.25.32, 57176.25.33, 57176.25.34, 57176.25.35, 57176.25.36, 57176.25.37, 57176.25.38, 57176.25.39, 57176.25.40, 57176.25.41, 57176.25.42, 57176.25.43, 57176.25.44, 57176.25.45 и на алея за достъп, отредена за имот с проектен идентификатор 57176.25.46 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищно строителство в поземлен имот №65334.115.51, м. „Ушите“, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение: „Изграждане на складове за промишлени нехранителни стоки в поземлен имот с идентификатор 52074.14.11, м. „Герена“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Изграждане на капкова система за напояване, сондажен кладенец с дълбочина 6 м и сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар към съществуваща оранжерия в ПИ с идентификатор 43243.21.7, м. „Лозята“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“