Инвестиционно предложение: „Производство на памучни абсорбенти от дрехи втора употреба на първи етаж в сграда с идентификатор 65334.202.72.9, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65334.202.72 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“.

Жилищно строителство и обществено обслужващи дейности в поземлен имот с идентификатор 57176.1.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански

Инвестиционно предложение: „Хидрогеоложко проучване за разкриване на термална вода, чрез изграждане на сондаж с дълбочина 600 м в поземлен имот с идентификатор 44121.30.29, местност „Калчовица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение: „Използване на увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производството на бетонови смеси в съществуващ бетонов център в поземлен имот с идентификатор 65334.202.54 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, метанстанция, магазин, администрация и мотел в поземлен имот с идентификатор 52074.1.16, м. „Шопов гроб“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански“

за инвестиционно предложение „Производство на памучни абсорбенти от дрехи втора употреба в сграда с идентификатор 65334.202.72.9, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65334.202.72 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел и жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57176.1.20, м. „Бански път“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград и водовземане на минерална вода от НМВ „Сандански“, гр. Сандански“

Инвестиционно предложение „Изграждане на проучвателно-експлоатационен сондаж на дълбочина до 600 метра за разкриване на минерална вода в ПИ с идентификатор 47754.1.3, м. „Реката“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мелник, община Сандански“

Инвестиционно предложение: „Изменение на инвестиционно предложение за жилищно строителство – изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 11168.39.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Виногради, община Сандански“

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство и обществено обслужващи дейности в поземлен имот с идентификатор 57176.1.20 по КККР на с. Поленица, община Сандански“

Инвестиционно предложение: „Изграждане на довеждащ водопровод, напорен резервоар и вътрешна водопроводна мрежа на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Изграждане на шест броя жилищни сгради и трафопост в поземлен имот с идентификатор 57176.41.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански“

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на седем броя жилищни сгради, паркинг и вътрешна улица в поземлен имот с идентификатор 65334.115.51 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански“

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 57176.41.5 и 57176.42.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански“

Инвестиционно предложение: „Производство на памучни абсорбенти от дрехи втора употреба на първи етаж в сграда с идентификатор 65334.202.72.9, находяща се в поземлен имот с идентификатор 65334.202.72 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Жилищно строителство – изграждане на девет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57176.27.18, м. „Гнилник“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански“

Инвестиционно предложение: „Изграждане на седем броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 57176.41.19, м. „Ранковец“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Решение БД 38 П 2023 РИОСВ

Инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение за жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44121.220.57, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански“

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлени имот с идентификатори 57176.27.18, местност „Гнилник“ по КККР на с. Поленица, община Сандански“

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство и обществено обслужващи дейности в поземлен имот с идентификатор 57176.1.20 по КККР на с. Поленица, община Сандански“

Инвестиционно предложение: „Изменение на инвестиционно предложение за жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 44121.220.57 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“