Инвестиционно предложение: „Хидрогеоложко проучване за разкриване на термална вода, чрез изграждане на сондаж с дълбочина 600 м в поземлен имот с идентификатор 44121.30.29, местност „Калчовица“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лозеница, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение: „Използване на увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при производството на бетонови смеси в съществуващ бетонов център в поземлен имот с идентификатор 65334.202.54 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, метанстанция, магазин, администрация и мотел в поземлен имот с идентификатор 52074.1.16, м. „Шопов гроб“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански“