сряда, 01.06.2016

<<< Публично обявяване на заявление от управителя на ПИРИНПЛОД – ЛЕВУНОВО“ ООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения. >>>

<<< Заповед №РД-461/06.07.2017 г. за санитарно-охранителна зона (СОЗ) на сондаж №236хг, разкриващ минерални води от находище на минерална вода „Катунци“, с. Катунци, община Сандански, област Благоевград. >>>

>>> Публично обявяване на заявление от управителя на „СПАТОВО – ЗЕМЕДИЕ И ТУРИЗЪМ“ ЕООД, с. Спатово, община Сандански за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения. >>>

<<<Публично обявяване на заявление от управителя на „Борго ла виня“ ООД, град София, за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения>>>

<<<Регистър на разрешителните за водовземане от минерална вода, издадени от кмета на община Сандански>>>

>> Публично обявяване на заявление от управителя на „ТИ ЕР СИ“ ООД с. Кривина, община Столична за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода <<<

>> Обявление на заявление от кмета на община Сандански за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на подпорни стени на дере в регулацията на с. Левуново, община Сандански>> Регистър на съоръженията за минерални води – изключителна държавна собственост

>> Публично обявяване на заявление от управителя на „БОРГО ЛА ВИНЯ” ООД, гр. София за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел преминаване>> Водата и климатичните изменения >>> Световен ден на водата ‘2020 – Наръчник

>> Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 10/ 12.06.2020 г.

>> Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Санданска Бистрица за заустване на отпадъчни води в повърхностни вода за експлоатация на обект „Канализационна система на град Сандански“

>>Публично обявяване на заявление от Лидия Манчева за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

>>Тарифа за водовзема от находищата на минерална вода на територията на община Сандански

>>Информация за изменения на Разрешително № 41510320/19.11.2020 г.

>>Публично обявяване по заявление от кмета на община Сандански

>>Публично обявяване на заявление от Управителя на „Майвек“ ЕООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода