сряда, 01.06.2016

Информационна брошура Световен ден на водата 2024 г.

<<< Публично обявяване на заявление от управителя на ПИРИНПЛОД – ЛЕВУНОВО“ ООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения. >>>

<<< Заповед №РД-461/06.07.2017 г. за санитарно-охранителна зона (СОЗ) на сондаж №236хг, разкриващ минерални води от находище на минерална вода „Катунци“, с. Катунци, община Сандански, област Благоевград. >>>

>>> Публично обявяване на заявление от управителя на „СПАТОВО – ЗЕМЕДИЕ И ТУРИЗЪМ“ ЕООД, с. Спатово, община Сандански за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения. >>>

<<<Публично обявяване на заявление от управителя на „Борго ла виня“ ООД, град София, за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения>>>

>> Публично обявяване на заявление от управителя на „ТИ ЕР СИ“ ООД с. Кривина, община Столична за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода <<<

>> Обявление на заявление от кмета на община Сандански за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на подпорни стени на дере в регулацията на с. Левуново, община Сандански>>

>> Публично обявяване на заявление от управителя на „БОРГО ЛА ВИНЯ” ООД, гр. София за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел преминаване>> Водата и климатичните изменения >>> Световен ден на водата ‘2020 – Наръчник

>> Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 10/ 12.06.2020 г.

>> Откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Санданска Бистрица за заустване на отпадъчни води в повърхностни вода за експлоатация на обект „Канализационна система на град Сандански“

>>Публично обявяване на заявление от Лидия Манчева за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

>>Тарифа за водовзема от находищата на минерална вода на територията на община Сандански

>>Информация за изменения на Разрешително № 41510320/19.11.2020 г.

>>Публично обявяване по заявление от кмета на община Сандански

>>Публично обявяване на заявление от Управителя на „Майвек“ ЕООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода

>>Публично обявяване на заявление от кмета на община Сандански за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода изключителна държавна собственост, чрез съществуващи водовземни съоръжения

>> Публично обявяване на заявление от управителя на „КАНТИЛЕНА” ЕООД, гр. София за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел преминаване.

>>Разрешително за водовземане от минерална вода № 12/17.06.2022 г.

>>Публично обявяване на Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подемни води чрез съществуващи подземни съоръжения

>>Публично обявяване по заявление от Териториално поделение „Държавно горско стопанство Сандански“

>>Публично обявяване на Заявление от „Майвек“ ЕООД за водовземане на минерална вода

>>Публично обявяване на Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

>>Заповед на МОСВ за определяне на санитарно-охранителна зона около водовземни съоръжения, с. Хотово, община Сандански

>>Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от находище на минерални води чрез съществуващи водовземни съоръжения

>> Заявление от „Вила Синтика“ ЕАД-гр. Сандански за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от находище на минерални води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

>>Заявление, постъпило от „И. Г. Турс“ ЕООД-с. Поленица, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от находище на минерални води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

>>Публично обявяване на заявление за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води

>>Публично обявяване на Заявление с вх. № РР-07-24/28.07.2022г.на БДЗБР, постъпило от кмета на Община Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

>>Публично обявяване по заявление с вх. № РР-02-2/19.06.2023 г., коригирано със заявление РР-02-2(2)/14.08.2023 г., подаденo от Атанас Стоянов, кмет на Община Сандански, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхност

>>Публично обявяване на заявление от управителя на „ЛОЗЕНИЦА 2018“ ООД, за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода.

>>Заповед № РД-938 от 28.11.2023 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на СОЗ около водовземно съоръжение – каптиран извор „Арнаут дере“

>>Публично обявяване на заявление за преиздаване на разрешително за водовземане на минерална вода

>>Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващи водовземни съоръжения

>>Издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – Каптиран естествен извор (КЕИ) „Мозговица”, подадено от „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

>>Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-14/22.05.2023 г., подадено от инж. Благой Милев директор на ЮЗДП ДП гр. Благоевград, коригирано с заявление с вх. № РР-05-14(3)/26.10.2023 г., подадено от инж. Валентин Чамбов, директор на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Бождовска река

>>Решение за прекратяване на Разрешително за водовземане от минерална вода № 12 – 17.06.2022

>>Разрешително за водовземане от минерална вода № 13/18.03.2024 г.

>>Публично обявяване по заявление с вх. № РР-05-8/17.03.2023 г., подадено от кмета на община Сандански за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Мелнишка река

>>РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА № 14/18.03.2024 г.

>>РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА № 15/18.03.2024 г.

>>Заявление с вх. №РР-07-25/13.09.2023 г. на за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения