петък, 08.04.2016

ПГ „Яне Сандански“, гр. Сандански

 

През годините на двете световни войни, просветното дело и културата в Свети Врач и неговите околия бележат значителен подем. Именно тогава започват да се усещат позитивите от освобождението на региона от 1912 година.

В този период основна грижа и задължение за издръжка на училищата в селището е на общинското управление. Бюджетните средства от страна на държавата остават крайно ограничени.

През 1938/39 учебна година, по настояване на гражданството и по решение на Министерство на просветата, в гр. Сандански (Свети Врач до 1929) е разкрита непълна гимназия – гимназиален клон /4 и 5 клас/. За патрон е избран Цар Самуил. До 1943/44 учебна година има по три паралелки във всеки клас – общо шест. След 09.09.1944 година, респективно през 1944/45 учебна година, гимназиалният клон прераства в пълна реална дневна гимназия от четвърти до осми клас /по старата система/ с 16 паралелки, както следва: 4 клас – 6; 5 клас – 4; 6 клас – 3; 7 клас – 2; 8 клас -1.

Гимназиалният клон при откриването не разполага със собствена сграда, а се  помещава в частна сграда в близост до днешното читалище “Отец Паисий”. През 1939/40 учебна година гимназиалният клон се премества в сградата на тогавашната прогимназия „Кл. Охридски“. 

До 1948 година, след прерастването в пълна гимназия, обучението се води на смени. Строежът на новата сграда на гимназията започва през 1946 година. До 01.01.1948 година е завършен първият етаж, а от 15.01.1948 година, през втория учебен срок занятия започват в новата сграда. Гимназията се преименува от “Цар Самуил” в “Яне Сандански”, което име приема и градът през 1949 година.

През 1950 година, с реорганизация в учебното дело, се въвеждат единни училища, в резултат на което в града се обособяват две средни единни общообразователни училища. I-во училище се помещава в сградата на гимназията, а II-ро средно училище – в сградата на прогимназия “Климент Охридски”.

През 1957/58 година се прави нова реорганизация на училищата и двете единни училища в града се обединяват в една гимназия с общ брой на паралелките – 23. През 1959 година се провежда всеобщо обсъждане на учебното дело в страната. Излиза “Закон за по-тясна връзка на училището с живота”, вследствие на което гимназията придобива политехнически облик, с изучаване на производства. Това води и до промяна в името на училището, което става Политехническа гимназия “Яне Сандански”.

През 1960 година е завършен и вторият етаж на сградата на училището. В следващите 2-3 десетилетия са изградени 25 учебни стаи, кабинети по физика и химия, биология, електротехника, машинознание, библиотека.

В същата сграда вече се помещават още две училища – Второ основно училище “Христо Смирненски” и Вечерна гимназия.

След 1989 година в страната се осъществяват редица реформи, в т.ч. и в сферата на образованието. Същите се отразяват и върху системата на местно ниво. Средно училище „Яне Сандански” се превръща в единствената профилирана гимназия в града. След седми клас има прием на паралелки с интензивно изучаване на английски език – природоматематически профил (информатика, математика) и хуманитарен профил (чуждоезиков). Като втори чужд език учениците могат да избират между френски, немски, испански и руски. От 2002 година в гимназията се въвежда и технологичен профил (туризъм), който се налага от развитието на град Сандански като туристически център. От паралелките с прием след осми клас само една е с непрофилирано обучение, а останалите са хуманитарен и технологичен профил. 

За да бъдат удовлетворени нуждите на съвременните ученици и за да се подобри качеството на образователната среда, през последните няколко години са изградени 4 компютърни и 1 чуждоеизков кабинет. Високата успеваемост на възпитаниците на гимназията в продължаване на образованието им в различни висши учебни заведения е традиция, която се пази и днес.

80 години учители и ученици са писали нашата история, допринасяйки за формирането на личности с висока интелектуална култура. Днес педагогическата колегия продължава традициите на гимназията и работи с устрем в новото и динамично време, прилагайки интерактивни методи и подходи в учебния процес, повишавайки ефективността от профилираната подготовка и способностите на учениците за добра реализация на пазара на труда.

Продължаваме десетилетните традициите за високи постижения в непрекъснато променящия се свят. Ние предоставяме подходящо, висококачествено образование и подготвяме нашите ученици да посрещнат настоящите и бъдещи предизвикателства, развивайки социална осъзнатост, гражданска отговорност и лично усъвършенстване.

Контакти:
ул. „Свобода“ №12, град Сандански