петък, 08.04.2016

IIОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГРАД САНДАНСКИ

        Второ основно училище „Христо Смирненски“ се вписва в образователното дело на гр. Сандански през учебната 1957/1958 год. като начално училище с 12 паралелки и 441 ученици. На 01.09.1960 год. е преобразувано в основно. Учебната 1960/1961 год. започва с 25 паралелки и 848 ученици. Директор е Павел Величков.

         Ние се гордеем, че вече 60 години нашето училище достойно носи името на Христо Смирненски – слънчевото дете на българската поезия. Помним и ще пазим неговите песни, чрез които диша бурята, в които бушува ритъмът на новото време, в които гори вярата в бъдещето.

         През настоящата 2022/2023 учебна година се обучават 630 ученици от първи до седми клас. Организирани в 26 паралелки – 14 в начален етап и 12 в прогимназиален етап. В целодневното обучение са включени 13 групи – 12 в начален етап и една сборна група в V-VII клас. За обучението и реда в училището се грижат 54 учители, педагогически съветник и училищен психолог и 11 служители помощно-обслужващ персонал.

         Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, зачитане на гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. Утвърждаването на Второ основно училище „Христо Смирненски“ като конкурентноспособно дава възможност за изграждането на национални и общочовешки добродетели при подготовката на учениците за социализация и реализация.

            Нашите предимства:​  

  • Високвалифициран педагогически колектив – 28 педагози са носители на ПКС.
  • Учебна база, която непрекъснато се обновява и технологизира, 2 компютърни кабинета, интерактивни дъски, лаптопи, мултимедии.
  • 2 физкултурни салона – голям и малък и открити спортни площадки с оборудване.
  • В училището работят психолог и педагогически съветник.
  • Осигурено медицинско обслужване (медицински лаборант).
  • Училището е средищно с осигурен транспорт за пътуващите ученици.
  • Целодневно обучение.
  • Библиотечно обслужване

         Интересът към знанията намира израз в организирането и активното участие на учениците в конкурси, състезания, олимпиади.
С изявите си те печелят призови места на областно и национално ниво. В извънкласните дейности се проявява подчертан интерес към природоматематическите дисциплини, английски език, изкуствата, спорта. Множат се и наградите в тези области.

         Повече от 6 десетилетия нашето училище разпространява знания, дава възможност за творчески изяви и постижения на ученици и учители.

  • Контакти:

       гр. Сандански, oбл. Благоевград

       ул.“Свобода“ 10

       Телефони: Директор: 0884 233 813;  Канцелария: 0746 / 3 03 98;  0746 / 3 11 24.

       e-mail: info-102606@edu.mon.bg

      Официален сайт на IIОУ „Христо Смирненски“