събота, 01.10.2022

Обслужваща банка на община Сандански
– Интернешънъл Асет Банк АД
BIC:                IABGBGSF
IBAN:             BG79 IABG 7648 8401 3133 01

Вид валута:  BGN

– вид плащане:

Кодове за вид плащане за сметки 7311 

 Наименование на кодовете за вид плащане

Код за вид плащане

Окончателен годишен (патентен) данък 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследства 44 22 00
Данък върху превозни средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 44 40 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
Дивидент 44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 44 49 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
Приходи от продажби на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки, нак. Лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за ползване на детски градини 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и други 44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09
Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10
Такси за гробни места 44 80 11
Туристически такси 44 80 12
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81
Неразпределени общински приходи за операции по чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ 44 88 44
Неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т. 21 от ДДС № 06/2006 г.) 44 88 66
Преводи по с/ки 8 4 с многоредов документ 44 88 88
Дебитно контролираща сметка – код за централизация към сметка 7304 дебитно контролираща сметка – код за превод от сметка 7304 44 99 44