Община Сандански разкрива нова социална услуга

Община Сандански разкрива нова социална услуга – „Асистентска подкрепа“.

От 02.03.2021 г. започва приема на документи от кандидати за потребители и на лица желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

 • Заявление-декларация (по образец); Може да бъде изтеглено >>>  Заявление – декларация потребител  /Декларация съгласие
 • Документ за самоличност (лична карта, удостоверение за раждане – за справка);
 • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК , медицински протокол на ЛКК, други медицински документи – актуална епикриза и др.;
 • Удостоверение за настойничество/попечителство (за справка);
 • Медицинско удостоверение(по образец); Може да бъде изтеглено >>> Медицинско удостоверение
 • Други документи по преценка на служителя;
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Лицата, който ще ползват асистентска подкрепа през 2021 г. не заплащат такса.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

 • Заявление – декларация (по образец): Може да бъде изтеглено >>> Заявление – декларация асистент
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография (по образец); Може да бъде изтеглено >>> АВТОБИОГРАФИЯ
 • Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
 • Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Документи от кандидатите за потребители и от кандидатие за „Социален асистент“, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, се подават от 02.03.2021 г. в сградата на ОбщинаСандански, бул. „Свобода“ № 14, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Документи по образец за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат получени на място или изтеглени от официалната интернет страница на Община Сандански на адрес: www.www.sandanski.bg

За допълнителна информация тел. 0746/89057 – Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело“.