Обществена поръчка с предмет: ”Подпорна стена по уличната регулация на ул.”Каменица”, северно от ПИ 65334.301.1539, гр. Сандански